กิจกรรม “Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ” คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลากร กว่า 3,928 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจทำหน้าที่ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง

14938328_1150354698374794_6310407414852659339_n

14910444_1150354721708125_7601782537770340511_n

Loading Facebook Comments ...