ประวัติโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

                   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2520 เปลี่ยนมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและในเดือนตุลาคม 2523 ได้โอนมาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497 โดยได้รับงบประมาณ จากกระทรวง ศึกษาธิการ ทำการก่อสร้างขึ้นในบริเวณของสโมสรข้าราชการเก่า และในขณะที่ทำการก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย ได้ใช้ห้องประชุมของโรงเรียนสนามบินเป็นที่เรียนก่อน รับนักเรียนครั้งแรกจำนวน 20 คน ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 นักเรียนส่วนมากเป็นบุตรหลาน ของข้าราชการในจังหวัดขอนแก่นนางเรณู ภาษะฐิติ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก เดือนธันวาคมปีเดียวกัน (2497) การก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งบ้านพักครู 1 หลัง และห้องน้ำ ห้องส้วม จึงได้ย้ายจากโรงเรียนสนามบินมาทำการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีผู้บริหารที่ได้มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นจนเป็นที่ยอมนับถือของชุมชนและสังคมมาโดยตลอด ทุกยุคทุกสมัย ตามลำดับดังนี้

 1. นางเรณู ภาษะฐิติ
 2. นางสาววารี วงษ์ไทย
 3. นางอำพน เมษสุวรรณ์
 4. นางเกษร สาสุนันท์
 5. นางกุหลาบ มูลกะรัตน์
 6. นายส.สันติสุข กุฎจอมศรี
 7. นายบัวเรียน นนทะลี
 8. นายบัวเรียน นาชัย
 9. นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา
 10. นายฉลวย หล่องบุศรี
 11. นายอภิชาติ  นาเลาห์ (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)