ข้อมูลอาคารสถานที่

Fullscreen capture 882016 83937 PM

อาคาร 1         อาคารเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-2

 • กลุ่มงานวิชาการ

Fullscreen capture 882016 84020 PM

อาคาร 2         อาคารเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

 • ห้องเรียนสีเขียว
 • งานโสตทัศนศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ระดับ ป.4-5)

Fullscreen capture 882016 84039 PM

อาคาร 3         อาคารเรียนโครงการ English Program 1-2

 • ศูนย์การเรียนรู้ 5 ส โรงเรียน
 • ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการ English Program

Fullscreen capture 882016 84051 PM

อาคาร 4         อาคารเรียนโครงการ English Program 3-6

 • ห้องประชุมบัวเหนือน้ำ
 • ห้องสมุด โครงการ English Program

Fullscreen capture 882016 84115 PM

อาคาร 5         อาคารเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6

 • ห้องสืบค้น ICT
 • ห้องสมุด

Fullscreen capture 882016 84130 PM

อาคาร 6         อาคารเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-2


Fullscreen capture 882016 84143 PM

อาคาร 7         อาคารเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ระดับ ป.1-3)
 • ศูนย์เรียนรู้อาเซียน
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Fullscreen capture 882016 91329 PM

อาคาร 50 ปี     –  กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณการเงิน (ชั้น 3)

 • กลุ่มงานกิจการนักเรียน (ชั้น 2)
 • กลุ่มงานอำนวยการ (ชั้น 2)
 • งานวัดและประเมินผล (ชั้น 1)
 • งานประชาสัมพันธ์ (ชั้น 1)

 

Fullscreen capture 882016 91351 PM

อาคารดนตรีนาฏศิลป์


อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมโรงเรียน)