ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง     เลขที่ 34/1 ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่    7 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับถนนศูนย์ราชการ
ทิศใต้ ติดกับถนนประชาสโมสร
ทิศตะวันออก ติดกับโรงเรียนสนามบิน
ทิศตะวันตก ติดกับถนนกลางเมือง

การติดต่อ

โทรศัพท์      0 4333 2334

โทรสาร        0 4323 6579

สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองที่มีอารยธรรมมาช้านานจนถึงปัจจุบัน  จึงมีความได้เปรียบในความพร้อมด้านต่าง ๆมากกว่าโรงเรียนอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การสื่อสาร เศรษฐกิจ และศูนย์กลางด้านการบริการการศึกษาระดับภูมิภาค  ในขณะเดียวกันผลจากความพร้อมต่างๆ เหล่านี้กลับไม่เป็นอุปสรรครุนแรงในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น


ปรัชญาประจำโรงเรียน

“ ปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำทักษะการคิด   ดวงจิตมีสุนทรียภาพ “


สัญลักษณ์ของโรงเรียน

logo

” ดอกบัวน้อยน้อยคอยชูช่อ          เตรียมเกิดก่อวิชาปัญญาไว้
ดอกบัวบานเมื่อเราได้เติบใหญ่    สร้างสรรค์ไทยอยู่ให้ยั่งยืน “


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว
ความบริสุทธิ์ สดชื่น แจ่มใส ในวัยเยาว์
พร้อมที่จะก้าว ไปสู่ ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ


อัตลักษณ์

  “รักการเรียนรู้”


 เอกลักษณ์

“ความเป็นเลิศทางวิชาการ”


 วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2560 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


พันธกิจ

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีพันธกิจที่สำคัญ  ดังนี้

 1. จัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen)
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร  และการบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
 5. พัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล

หลักการ

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ โรงเรียนจึงได้กำหนดหลักการของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้

 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
 3.   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
 4. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและการจัดการเรียนรู้
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์
 7. เป็นหลักสูตรการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

(World Citizen)


จุดหมาย

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียน เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบหลักสูตร  ดังนี้

 1. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก
 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
 3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (TQA)
 5. สถานศึกษาจัดห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล
 6. สถานศึกษาสร้างระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานที่เป็น เลิศโดยการใช้รูปแบบวงจรคุณภาพ PDSA (Plan Do Study Act Model) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
 7. สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
 8. สถานศึกษามีการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 9. สถานศึกษามีโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาตามมาตรฐานสากล