นายอภิชาติ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล
รองฯ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

1.จัดทำและเสนอของบประมาณโรงเรียน

2.การจัดสรรงบประมาณประจำปี

3.การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและรายงานผลการดำเนินงาน

4.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

5.บริหารการบัญชี

6.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นายสมนึก อาจยะศรี
รองฯ กลุ่มงานอำนวยการ

1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

3.การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

4.วินัยและการรักษาวินัย

5.การออกจากราชการ

6.การดำเนินงานธุรการ

7.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

9.การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

10.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณและบุคลากรและบริหารทั่วไป

13.การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

14.การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

15.การรับนักเรียน

1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

3.การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

4.วินัยและการรักษาวินัย

5.การออกจากราชการ

6.การดำเนินงานธุรการ

7.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

9.การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

10.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณและบุคลากรและบริหารทั่วไป

13.การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

14.การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

15.การรับนักเรียน

นายนิรุจน์ นครศรี
รองฯ กลุ่มงานวิชาการ

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.การพัฒนากระบวน การเรียนรู้

3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

7.การนิเทศการศึกษา

8.การแนะแนวการศึกษา

9.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาอื่น

12.การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

นายศักดา มุสิกวัน
รองฯ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

1.งานกิจกรรมนักเรียน

– กิจกรรมวันสำคัญ

– กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

– สหกรณ์โรงเรียน

– ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

2.งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

– สภานักเรียน

– วินัยจราจร

– ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

– กิจกรรมหน้าเสาธง

3.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการในโรงเรียน

– อนามัยโรงเรียน

– ห้องเรียนสีขาว

– อาหารกลางวัน

– อาหารเสริม-นม

– ตรวจสุขภาพ

– ประกันสุขภาพ

– กีฬาภายใน

– กิจกรรม 5 ส โรงเรียน

4.งานประชาสัมพันธ์

– ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

– เสียงตามสาย

– การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา และ สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ

– ธุรการกลุ่มงานฯ

– เว็บไซต์โรงเรียน